/ registrácia

svet slovenského interiéru

Hľadaný reťazec sa nenašiel
zadajte čo hľadáte a vyberte v ktorej časti stránky
nákupný košík
0 ks / 0,00

Vrátenie tovaru a reklamácie

 

- origima.sk nie je predajcom zobrazených výrobkov od jednotlivých Predajcov prezentujúcich sa na www.origima.sk.
- origima.sk je sprostredkovateľom pre konkrétnych Predajcov, ktoré svoje výrobky ponúkajú a predávajú v rámci webu origima.sk.
- origima.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vrátenie tovaru alebo anulovanie nákupu zo strany Kupujúceho.
- K uzatvoreniu kúpnej zmluvy - obchodu prichádza potvrdením objednávky Predajcom. V momente uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, t.j. po finálnom naplnení procesu predaja, sú za proces platby a dodanie tovaru zodpovední výhradne konkrétni Predávajúci a Kupujúci. Origima.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za realizáciu platby zo strany Kupujúcich, ani za distribúciu tovaru zo strany Predávajúcich.
- origima.sk nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Predajcami, od ktorých tovar zakúpil.


Objednávka tovaru „na sklade“ musí byť doručená s tovarom do 30 dní od objednania, okrem prípadu, keď sa zmluvné strany dohodli inak.

Po tejto dobe je zmluva rozviazaná, automaticky ukončená, okrem prípadu, keď sa strany dohodli inak. Ak sú vám tovar alebo služby doručené po tejto dobe, môžete ju odmietnuť. Takisto vám musia byť vrátené eventuálne už vami zaplatené peniaze.

Pri predaji tovaru prostredníctvom internetu prípadne cez zásielkový predaj máte právo
odstúpiť bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy a to v lehote siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti, ktoré je povinný poskytnúť najneskôr pri dodávke tovaru, alebo ak predávajúci splnil dodatočne informačné povinnosti, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa splnenia informačných povinností (najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby); alebo ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru. Po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Záruka na spotrebný tovar je najmenej 24 mesiacov, ak predajca nestanoví dlhšiu lehotu. Na potraviny, na ktorých nie je uvedený dátum spotreby, je to najmenej 8 dní, na krmivá 3 týždne a živé zvieratá 6 týždňov.

Záručné doby stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka, ktorý tiež určuje, že na žiadosť kupujúceho musí predajca vystaviť záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list obsahuje aj zoznam servisných opravovní, prípadnú reklamáciu je možné uplatniť práve v nich.

Na
vybavenie reklamácie výrobkov zo zmluvy uzavretej na diaľku sa vzťahuje ustanovenie § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ reklamovať vady tovaru alebo poskytnutej služby a informáciu o záruke a o servisných službách.