/ registrácia

svet slovenského interiéru

Hľadaný reťazec sa nenašiel
zadajte čo hľadáte a vyberte v ktorej časti stránky
nákupný košík
0 ks / 0,00

Všeobecné podmienky používania origima.sk

 

          Ďakujeme Vám, že ste navštívili náš portál origima.sk. Origima.sk poskytuje svoje služby, ktoré podliehajú nasledujúcim Všeobecným podmienkam používania origima.sk. Tieto môžu byť z času na čas zmenené bez predošlého upozornenia (samozrejme o zásadnejších zmenách budete informovaní).
Prosím, prečítajte si pozorne nasledujúce Všeobecné podmienky používania origima.sk.
Kliknutím na "Súhlasím", vstupom, prezeraním, používaním a/alebo iným Vaším využívaním služieb webu origima.sk, potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte, že ste limitovaní nasledujúcimi podmienkami, zahŕňajúcimi pravidlá (definované nižšie) a všetky budúce zmeny (ďalej len "VPP"). Ak nesúhlasíte s VPP, tak ,prosím, nepoužívajte služby webu origima.sk.Definície

Web origima.sk: znamená funkčnú a organizačnú štruktúru, vytvorenú Ing.arch.Ivanou Thomkovou – ateliér IMA, IČO : 44 672 934 ( ďalej len „origima“ ), ktorá umožňuje vytvoriť vzťah medzi Kupujúcimi a Predajcami Produktov.

Výrobok: znamená výrobky zmienené vo VPP Origima, ktoré sa môžu stať predmetom vytvorenia vzťahu na origima.sk. Origima.sk umožňuje len ponuky výrobkov vyrobených na Slovensku.

Zakázaný výrobok: znamená výrobky proti dobrým mravom alebo výrobky neschválené opatreniami legislatívnymi, predpísanými či zmluvnými alebo právnymi normami. Jedná sa hlavne o výrobky, ktoré predstavujú výrobky napodobňujúce/falšované v zmysle práv duševného vlastníctva. Táto definícia sa týka aj zľavových kupónov a kódov alebo akciových ponúk.

Predajca: znamená Užívateľ uskutočňujúci predajnú ponuku na webe origima.sk.

Kupujúci: znamená Užívateľa, ktorý označil akceptovanie ponuky Predajcu.

Užívateľ: znamená jedného alebo viacerých Predajcov alebo Kupujúcich, schopných používať platformu origima.sk po akceptovaní Všeobecných podmienok používania origima.sk. Každý Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť presné informácie čo sa týka jeho identity, adresy a ostatných údajov potrebných pre vstup na platformu origima.sk a zaväzuje sa aktualizovať akúkoľvek zmenu týkajúcu sa týchto informácií. Pre používanie platformy origima.sk a výhody z neho vyplývajúce, musí mať každý Užívateľ dovŕšený vek 18 rokov a mať doručovaciu adresu v Slovenskej republike alebo v inom štáte Európskej Únie.

Cena: znamená cenu navrhnutú Predajcom vo svojej ponuke predaja Produktu. Cena je podkladom pre províziu origima.sk.

Provízia: je odmenou pre origima.sk z titulu používania platformy origima.sk.

Fórum: je miestom pre diskusiu, ktoré Vám umožňuje zdieľať názory a informácie na Vami založené témy-otázky z oblasti interiéru, exteriéru, nábytku, stavby podľa stanovených pravidiel používania Fóra.(článok VI)

Dokumentácia origima.sk: sú informácie zostavené na základe často kladených otázok ("FAQ/kontakt") a stránky "Ako predávať" a "Ako kupovať" ("Ako to funguje", "Nápoveda") dostupné na webe origima.sk.


ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

origima.sk je priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja ručne i strojovo na Slovensku vyrábaných výrobkov medzi Kupujúcimi a Predávajúcimi užívateľmi webu.

origima.sk nie je predajcom výrobkov od jednotlivých Predajcov prezentujúcich svoj tovar na webe www.origima.skalej len origima.sk).

origima.sk je sprostredkovateľom predaja jednotlivých výrobkov, prezentovaných jednotlivými Predajcami na webe origima.sk.

origima.sk je zároveň aj komunitným priestorom na komunikáciu medzi výrobcami, podporuje ich prezentáciu, virtuálne stretávanie sa , výmenu skúseností, technologických postupov a kreatívnych nápadov na rôznych platformách (organizácia stretnutí, návody na tvorbu, tipy a rady pre výrobcov).

origima.sk neumožňuje second-hand predaj.

Pre kúpu a predaj jednotlivých výrobkov na webe origima.sk je potrebné zaregistrovať sa buď ako Kupujúci alebo ako Predávajúci (resp. Predávajúci+Kupujúci) užívateľ webu.

Registrovať sa na webe origima.sk môžu výlučne fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby.

Tieto Všeobecné podmienky používanie platia pre všetkých používateľov webu Origima.sk.

Súčasťou registrácie je odsúhlasenie Podmienok používania webu. Registráciou na webe origima.sk dávajú Kupujúci a Predávajúci súhlas s nižšie uvedenými Všeobecnými Podmienkami používania origima.sk a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.

Prevádzkovateľ webu si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných podmienok používania na origima.sk.Predávajúci a kupujúci je povinný si sledovať aktuálne Všeobecné podmienky používanie na origima.sk.

Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných informácií, ktoré sú využívané v procese obchodu na origima.sk (zdieľanie údajov ako meno, adresa vo vzťahu Kupujúci-Predajca) a pri registrácii Predajcov aj údajov pre potreby webu origima.sk.

Prevádzkovateľ webu origima.sk si vyhradzuje právo na kontrolu informácií o predávaných výrobkov a na ich zmenu po porade s Predávajúcim.

Registrovaní užívatelia origima.sk sa zaväzujú aktualizovať svoje osobné informácie.

Registrácia Kupujúcich a Predajcov na origima.sk je bezplatná.


ČLÁNOK II
ZODPOVEDNOSTI A PRÁVA ORIGIMA.SK

Origima sa zaväzuje dávať na webe origima.sk Užívateľom k dispozícii ponuky Predajcov. Origima dostáva za týmto účelom od Predajcu poverenie dať Kupujúcim k dispozícii ponuky poskytnuté Predajcom.

origima.sk nevstupuje do priameho vzťahu s Predávajúcim a ani do vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

origima.sk nie je predajcom zobrazených výrobkov od jednotlivých Predajcov prezentujúcich sa na www.origima.sk.

origima.sk je sprostredkovateľom pre konkrétnych Predajcov, ktoré svoje výrobky ponúkajú a predávajú v rámci webu origima.sk.

origima nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie fotografií a údajov treťou osobou užívajúcou web origima.sk

origima.sk nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených podmienok alebo inak stanovených, resp. určených podmienok na strane Predajcu súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, následným zdanením príjmov, ako aj za príjmy plynúce z predaja výrobkov na origima.sk.

origima.sk nezodpovedá za kvalitu, autenticitu a verné zobrazenie vystavených výrobkov jednotlivých Predajcov, ktoré sú Predajcovia povinní ponúkať a predávať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

origima.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľa origima.sk.

origima.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo za dodanie či nedodanie zobrazovaných výrobkov zo strany Predajcov.

origima.sk nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských, vlastníckych a iných práv zo strany Predajcu pri predaji jednotlivých výrobkov.

origima.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia, ktoré Predajca poskytol Kupujúcemu o povahe výrobkov alebo procese obchodu (napríklad za vecne nesprávne tvrdenia o povahe a rozsahu rizika výrobku alebo za opísanie výrobku ako „grátis“ „zadarmo“ „bez poplatku“).

origima.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie tovaru, ani za:

-oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

-oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho

-poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod. nepreberajte!)

-obsahovú náplň balíka

origima.sk taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zrealizovanie platby tovaru zo strany Kupujúceho a vybavenie Objednávky zo strany Predajcu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru nesie Predajca. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

origima.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vrátenie tovaru alebo anulovanie nákupu zo strany Kupujúceho.

origima.sk nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Predajcami, od ktorých tovar zakúpil.

origima.sk si vyhradzuje právo na odstránenie Zakázaných výrobkov zo systému v zmysle Povinností a kódexu správania Predajcu, pokiaľ by zobrazovaný tovar bol v rozpore s uvedenými ustanoveniami.

origima.sk si vyhradzuje právo na deaktiváciu Profilu Predajcu a na zamedzenie opätovnej registrácie na webe origima.sk bez udania konkrétneho dôvodu.

origima.sk si vyhradzuje právo na zamedzenie prístupu na webe www.origima.sk ktorémukoľvek registrovanému Kupujúcemu alebo Predajcovi bez udania konkrétneho dôvodu.

origima.sk zodpovedá výhradne za správu internetového webu www.origima.sk, za správne zobrazovanie textov a fotografií na webe, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému.

origima.sk ako prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.origima.sk a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

origima.sk sa zaväzuje narábať s osobnými informáciami registrovaných Predávajúcich a Kupujúcich na webe citlivo.

origima.sk má právo používať tieto informácie za účelom prezentácie webu www.origima.sk a pre účely vyplývajúce z fungovania webu (napríklad poskytnutie údajov Predajcu v prípade reklamácie).

origima.sk má právo použiť fotografie výrobkov registrovaných Predajcov za účelom propagácie webovej prezentácie www.origima.sk prostredníctvom tretích strán.

origima.sk si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webu www.origima.sk bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných Predajcov a Kupujúcich na zachovanie kontinuity ich fungovania v rámci webu origima.sk.

V prípade ukončenia prevádzky webu www.origima.sk nevyplývajú prevádzkovateľovi origima.sk žiadne povinnosti voči registrovaným Kupujúcim a Predajcom.

origima.sk žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií Predávajúcich a Kupujúcich po ukončení fungovania webu www.origima.sk.

origima.sk zabezpečuje systém umožňujúci Kupujúcemu po transakcii s Predajcom, vyjadriť úroveň spokojnosti zhodnotením komunikácie s predajcom, kvality výrobkov a doručenia (1-5 hviezdičiek). Odkaz na stránku hodnotenia konkrétneho nákupu mu bude doručený mailom 2 dni po potvrdení odoslania zásielky Predávajúcim.

origima.sk rovnako zabezpečuje systém umožňujúci Predajcovi po transakcii s Kupujúcim, vyjadriť úroveň spokojnosti zhodnotením spoľahlivosti Kupujúceho (1-5 hviezdičiek).Odkaz na stránku hodnotenia konkrétneho nákupu mu bude doručený mailom 2 dni po potvrdení odoslania zásielky Predávajúcim.ČLÁNOK III
POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV

1.Registráciou na origima.sk, Užívateľ disponuje jedinečnými osobnými prihlasovacím e-mailom a prístupovým heslom, ktoré sa zaväzuje uchovávať ako dôverné. Zaregistrovaný člen je jediný oprávnený používať web origima.sk za pomoci menovitého prihlasovacieho e-mailu a prístupového kódu. Užívateľ sa zaväzuje, že neponúkne žiadnej inej osobe prístup pod jeho identitou alebo jeho prihlasovacím mailom na webe origima.sk. V prípade žeby si bol vedomý, že ich používa iná osoba, Užívateľ je povinný bezodkladne informovať origima.sk a potvrdí túto informáciu elektronickou poštou.

2.Užívateľ si pre svoju prezentáciu na webe origima.sk pri registrácii volí meno/prezývku, pod ktorou bude na stránke vystupovať. Užívateľ sa zaväzuje, že si nezvolí meno, ktoré by poškodzovalo práva tretej osoby. Užívateľ si napríklad neosvojí meno poškodzujúce právo duševného vlastníctva, ochrannú známku, názov obchodnej spoločnosti alebo akékoľvek priame či nepriame menovité údaje.

3.Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať iné konto, ako to, ktoré si vytvoril ako prvé, či už by to bolo pod jeho identitou alebo identitou tretej osoby. Akékoľvek zmena tohoto pravidla musí byť predmetom výslovnej žiadosti zo strany Užívateľa a výslovného a špecifického povolenia od origima.sk. Skutočnosť, že Užívateľ vytvorí alebo používa nové kontá pod svojou identitou alebo identitou tretej osoby bez toho, aby o to požiadal a dostal povolenie od origima.sk môže viesť k okamžitému prerušeniu užívania kont Užívateľa a všetkých pridružených služieb.

4.Užívateľ má zakázané dávať do predaja, predávať, nechávať v predaji alebo kupovať, priamo či nepriamo, Zakázané výrobky.Užívateľ má hlavne zakázané dávať do predaja a/alebo nakupovať, priamo alebo nepriamo, Zakázané Výrobky, rovnako ako používať informácie získané cez platformu Origima.sk, ktoré by viedli k nákupu alebo predaju Zakázaných Produktov. Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať origima.sk v prípade, že zistí online ponuku týchto výrobkov.

5.Origima.sk si vyhradzuje právo okamžite zablokovať konto Užívateľa a oboznámiť kompetentné orgány s akýmkoľvek nákupom, akoukoľvek ponukou na predaj alebo akoukoľvek snahou o ponuku na predaj Zakázaných výrobkov na paltforme origima.sk.

6.Užívateľ sa zaväzuje rešpektovať podmienky užívania spojené so zľavovými kupónmi, ktoré môže origima.sk prideľovať.

7. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať na svojom konte pravdivé údaje a udržiavať ich aktuálne.
ČLÁNOK IV
PREDAJ A NÁKUP NA ORIGIMA.SK


1. Prezentácia tovaru na origima.sk Predajcom a povinnosti Predajcu

Registrácia pre Predávajúceho na origima.sk je bezplatná.
Predávajúci súhlasom s VPP potvrdzuje, že ním ponúkané výrobky na webe origima.sk sú ručne alebo strojovo vyrobené v Slovenskej republike.
Origima poskytuje Predajcovi možnosti a priestor prezentovať a následne predávať svoje výrobky na portáli origima.sk. Po registrácii a vyplnení všetkých potrebných údajov – údajov pre predaj, si Predajca môže začať plniť svoj obchodík výrobkami. Každý výrobok musí byť zaradený do príslušných kategórií týkajúcich sa jeho vlastností, jeho ceny, spôsobu dodania, výšky poštovného apod.. Predajca má zároveň k dispozícii textové pole pre opis výrobku svojimi slovami a dôležité doplňujúce informácie o ňom, ako je záručná doba apod. Po uložení týchto charakteristík, je výrobok Predajcu prístupný Užívateľom portálu origima.sk. Podrobné informácie o tom, ako prezentovať svoje výrobky, ako predávať – rady a doporučenia sú Predajcovi ponúknuté v sekcii Nápoveda.

Predajca zaregistrovaný na origima.sk je povinný bez výhrad dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:

 • Predaj, distribúcia tovaru a vykazovanie ziskov nadobudnutých z tejto činnosti na webe www.origima.sk.sk je výhradne zodpovednosťou konkrétneho Predajcu, ktorý si takýmto spôsobom udržiava samostatnosť a zodpovednosť za dopravu tovaru, platbu za tovar a vlastné zisky.
 • Zodpovednosť za právo na výrobu a predaj vlastných výrobkov nesie každý Predajca sám za seba. origima.sk nezodpovedá za právnu spôsobilosť Predajcu k internetovému predaju výrobkov.
 • Predajca na origima.sk si je vedomý, že pre predaj tovaru na internete môže byť vyžadované vlastníctvo patričného živnostenského oprávnenia.
 • Predajca sa zaväzuje, že nebude používať iné konto, ako to, ktoré si vytvoril ako prvé, či už by to bolo pod jeho identitou alebo identitou tretej osoby. Akékoľvek zmena tohoto pravidla musí byť predmetom výslovnej žiadosti zo strany Predajcu a výslovného a špecifického povolenia od origima.sk. Skutočnosť, že Predajca vytvorí alebo používa nové kontá pod svojou identitou alebo identitou tretej osoby bez toho, aby o to požiadal a dostal povolenie od origima.sk môže viesť k okamžitému prerušeniu užívania kont Predajcu a všetkých pridružených služieb.
 • Výrobky predávané na origima.sk musia byť originálnymi výrobkami Predajcu, ktorý uverejnením fotografií výrobkov vo fotogalérii na podstránke svojho profilu v rámci origima.sk garantuje ručnú alebo strojovú výrobu na Slovensku a autenticitu každého výrobku pochádzajúceho z jeho vlastnej výroby alebo z výroby tímu, ktorého je súčasťou. Nie je podmienkou, aby výrobky autora boli označené výrobnou značkou.
 • Každý Predajca uverejnením svojho tovaru na origima.sk garantuje jeho zodpovedajúcu kvalitu, originalitu a nepoškodenosť. origima.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov origima.sk.

 • V procese predaja a distribúcie tovaru smerom ku Kupujúcemu nesie výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru výhradne Predajca. V prípade doručovania produktu s označením "na sklade" je Predajca povinný ho odoslať vhodne zabalený najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade doručovania produktu s označením "dodanie do ...", je Predajca povinný dodržať stanovenú lehotu dodania.

 • Každý Predajca má informačnú povinnosť vo vzťahu ku Kupujúcemu.

 • Je zakázané klamať Kupujúceho, hlavne uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku, či o nákupných podmienkach (za klamanie Kupujúceho sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ako aj skladovanie takýchto výrobkov s cieľom ponuky alebo predaja).

 • Predajca je sám zodpovedný za správne informovanie Nakupujúcich o hlavných charakteristikách Produktu a o výške dopravných nákladov. V prípade objednávky viacerých Produktov od jedného Predajcu, je cena poštovného uvádzaná v objednávke ako najvyššia cena poštovného spomedzi všetkých objednaných Produktov. Je preto len orientačná. V prípade, že má Predajca potrebu túto cenu poštovného za celý balík Produktov upraviť, informuje o novej cene Kupujúceho internou poštou ešte pred potvrdením objednávky. Po súhlase Kupujúceho, objednávku potvrdí. Predajca je sám zodpovedný za popis Produktu, ktorý ponúka do predaja. Origima nepreberá žiadnu zodpovednosť pri reklamácii vzťahujúcej sa k obsahu alebo forme spomínaného popisu. Predajca sa zaväzuje vykonávať všetky potvrdenia, overenia a poskytnúť akékoľvek potrebné upresnenia tak, aby popis a prvky ponuky boli verné a neuvádzali Kupujúceho do omylu. V prípade chybného popisu, chybných prvkov ponuky a/alebo ohodnotenia prepravných nákladov, Predajca jediný preberá na seba prípadné dodatočné náklady a nie je oprávnený k žiadnej reklamácii tak u Kupujúceho ako ani u origima.sk.
  Predajca sa zaväzuje, že každá jeho ponuka Produktu s označením "na sklade" sa týka materiálneho/fyzického majetku, ktorý plne vlastní, je schopný ho predať a ktorý je okamžite k dispozícii.

 • Predajca sa zaväzuje, že každá jeho ponuka Produktu s označením "dodám do..." sa týka materiálneho/fyzického majetku, ktorý je schopný vyrobiť a dodať v stanovenej lehote.

 • Následne teda nie je možné dať do predaja nehmotný majetok, ako napríklad názov domény, hypertextový odkaz, konto spojené s priestorom online hier, pohľadávku alebo obchodný podiel vo firme.

 • Predajca je povinný informovať Kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy objednaných výrobkov.

 • Predajca je povinný informovať o cene výrobku pravdivo. Neúplná cena alebo pochybenie zo strany Predajcu, ktoré má za následok uvedenie nesprávnej ceny nie je zodpovednosťou origima.sk.

 • Ak je Predajca na origima.sk podnikateľ (živnostník) a platca DPH, je povinný uvádzať ceny pre Kupujúcich vrátane DPH a na túto skutočnosť upozorniť Kupujúcich vo svojom Profile na webe origima.sk.

 • Ak je Predajca podnikateľ (živnostník) a nie je platca DPH alebo ak nie je podnikateľ, sú jeho ceny výrobkov uvádzané na webe origima.sk cenami bez DPH.

 • Predajca je povinný Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

 • Každý predávajúci na origima.sk. je zodpovedný za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 • Predajca nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, nesmie konať a propagovať tovar, ktorý by bol v rozpore so vžitými tradíciami, ktorý vykazuje známky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku.

 • Predajca nesmie ponúkať a predávať výrobok, ktorý je chránený autorskými alebo inými právami.

 • Predajca nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.

 • Predajca sa zaväzuje opísať do predaja ponúkaný výrobok podľa kritérií určených origima.sk v Dokumentácii origima.sk.Popis Produktu musí korešpondovať s jeho skutočnými vlastnosťami. Predajca uvedie vlastnosti Produktu vo všetkých požadovaných kategóriách pravdivo a čo najvernejšie. Predajca sa zaväzuje udržiavať svoj inventár aktuálny.

 • Každý Predajca je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku. Informácie, ktoré Predajca musí poskytnúť zahŕňajú:

      - úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje
- všetky informácie dôležité pre používanie výrobku
- opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre Kupujúceho pri používaní výrobku
- informáciu o nehmotnej podstate predávaného tovaru (v prípade predaja produktov, ktorých finálne spracovanie je v elektronickej podobe, napríklad fotografie)
- spôsob použitia a údržby výrobku, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri výrobku, ktorý obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako
  je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu).

 • Predajca je povinný akceptovať podmienku, že predaj produktov uverejnených na webe origima.sk, ako aj následná komunikácia ohľadne predaja s Kupujúcim, prebieha výhradne na webe www.origima.sk a prostredníctvom mailovej komunikácie realizovanej v rámci webu origima.sk. Akákoľvek ďalšie Dohoda medzi Kupujúcim a Predajcom, či už o platbe alebo distribúcii tovaru prebieha taktiež výhradne na webe www.origima.sk - v rámci sekcie Pošta, na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha výhradne medzi Kupujúcim a Predajcom, žiadnemu inému užívateľovi webu nie je prístupná. origima.sk má prístup k danej komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.

 • Predajca nie je oprávnený na súkromnú komunikáciu medzi ním a Kupujúcim za účelom predaja tovaru mimo origima.sk.

 • Predajca nie je oprávnený ponúknuť Kupujúcemu možnosť osobného odberu tovaru objednaného na origima.sk.

 • Predajca nie je oprávnený na uverejňovanie svojich kontaktných údajov v rámci komunikácie prostredníctvom Internej pošty a v rámci svojej prezentácie sa na webe origima.sk, tj. v rámci svojho Profilu a Galérie a komentárov k jednotlivým výrobkom.

Každý Predajca je povinný zachovávať a dodržiavať pravidlá kódexu správania a zároveň konať v súlade zo zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonoch o ochrane spotrebiteľa.

Za porušenie kódexu správania je sprostredkovateľ origima.sk oprávnený na okamžité vypovedanie zmluvného vzťahu s Predajcom, ktorý vznikol registráciou a následným schválením Podmienok používania origima.sk. Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a následné stiahnutie jeho ponuky tovaru z webu www.origima.sk.

Vypovedanie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi origima.sk a registrovaným Predajcom v momente odsúhlasenia týchto Podmienok používania origima.sk je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Predajca je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď prevádzkovateľom origima.sk (v elektronickej podobe alebo poštou). Ponuku výrobkov na origima.sk je v prípade vypovedania zmluvného vzťahu schopný deaktivovať sám Predajca alebo môže po obdržaní oficiálnej výpovede zo strany Predajcu deaktiváciu vykonať prevádzkovateľ origima.sk. Predajca po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na origima.sk počas trvania zmluvného vzťahu.


2. Proces výberu a objednanie tovaru na origima.sk Kupujúcim

Kupujúci si na portáli origima.sk má možnosť prezerať výrobky z rôznych kategórií nábytku a doplnkov, dekorácií.
V detaile výrobku je oboznámený s jeho vlastnosťami a Kupujúci mu tam poskytne informácie spojené s časom dodania apod.
Ak sa Kupujúci rozhodne tovar zakúpiť, zadá požadovaný počet kusov výrobku a vloží ich do Nákupného košíka. Následne vyberie jeden zo spôsobov platby a jeden zo spôsobov doručenia, ktoré ponúka Predávajúci pre daný výrobok alebo Balík výrobkov. Keď Kupujúci potvrdí adresu doručenia a fakturačnú adresu a finálne prekontroluje svoju objednávku, môže ju záväzne potvrdiť.
Kupujúci dostáva následne mailom informácie o Predávajúcom.
Svoju objednávku má možnosť stornovať zaslaním správy Predajcovi internou poštou do 24 hodín od odoslania objednávky.


3. Návrh a uzatvorenie kúpnej zmluvy a zodpovednosti zmluvných strán

O novej Zákazke na origima.sk je Predajca oboznámený mailom. Obdržanie Zákazky na origima.sk nie je záväzné. Prijatú Zákazku má Predajca možnosť potvrdiť alebo zamietnuť/stornovať. Stornovať zákazku je možné len vo výnimočných prípadoch a len zo závažných dôvodov. Ak predajca zákazku stornuje, je povinný kupujúcemu, ktorý predmetnú objednávku zaslal, podať vysvetlenie prostredníctvom Internej pošty origima. Stornované a akceptované zákazky Predajcu sú priebežne spočítavané. Ak vznikne dôvodné podozrenie, že Predajca z akéhokoľvek dôvodu zámerne stornuje zákazky, môže byť tento fakt podnetom pre zablokovanie, prípadne úplné odstránenie konta Predajcu z portálu origima.

Predajca má povinnosť bezodkladne sa vyjadriť k prijatej Zákazke, čiže potvrdiť ju alebo vo výnimočnom prípade zrušiť/stornovať, maximálne však do 4 pracovných dní od prijatia Zákazky. Predajca musí rešpektovať dňovú lehotu na odvolanie Zákazky Kupujúcim, ktorú má k dispozícii. Neodpovedanie na Zákazku zo strany Predajcu do 4 pracovných dní sa berie ako zamietnutie Zákazky. Po dvoch neodpovedaniach na Zákazku do 4 pracovných dní je prevádzkovateľ origima.sk oprávnený dočasne odstrániť ponuky Predajcu z platformy origima.sk.

Predajca, ktorý by bol neprítomný viac ako 4 pracovné dni, je povinný vo svojom Profile aktivovať oznam "Od... do... som nedostupný. Objednávky nebudú vybavené", ktorý mu dáva origima.sk k dispozícii.

Akceptovaním zákazky potvrdzuje Predajca schopnosť dodať všetky Položky Balíka zo Zákazky smerom ku Kupujúcemu.

Ak Predajca nemá možnosť dodať všetky položky Balíka zo Zákazky, objednávku stornuje a prostredníctvom Internej pošty vysvetlí Kupujúcemu situáciu. Ak vie dodať len niektoré Položky Balíka zo Zákazky, Kupujúci musí na tieto Položky vytvoriť novú objednávku.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy - obchodu prichádza potvrdením zákazky Predajcom. V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, t.j. po finálnom naplnení procesu predaja, sú za proces platby a dodanie tovaru zodpovední výhradne konkrétni Predávajúci a Kupujúci. Origima.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za realizáciu platby zo strany Kupujúcich, ani za distribúciu tovaru zo strany Predávajúcich.

Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť nasledujúce skutočnosti:

 • · svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba; obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,

 • · opis tovaru alebo služby,

 • · cenu tovaru alebo poskytnutej služby, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

 • · platobné podmienky,

 • · poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

 • · cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

 • · lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

 • · minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskynutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane. Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom. Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa vyššie uvedeného prostriedkami komunikácie na diaľku. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby:

 • · písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,

 • · adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

 • · informáciu o záruke a o servisných službách,

 • · informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok. Predávajúci nesmie spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu ktorú si spotrebiteľ neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.

Informácie o predajcovi prichádzajú mailom Kupujúcemu okamžite po zaslaní objednávky – jeho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy smerom k Predajcovi. Kupujúci má následne 24 hodín k odvolaniu svojej objednávky cez Internú poštu zaslaním správy Predajcovi.

Kupujúci berie na vedomie, že tovar v jednej vykonanej Objednávke môže pochádzať od rôznych Predajcov, čo určuje podmienky dodania jednotlivých Balíkov v Objednávke (poštovné, spôsob platby, spôsob distribúcie, lehota dodania...).

Kupujúci berie na vedomie, že zaslaním Objednávky len informuje Predajcu o svojom záujme kúpiť vybrané výrobky. Kupujúcim odoslaná objednávka sa považuje len za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim. Kupujúci je o akceptovaní objednávky informovaní na portáli origima.sk zmenou statusu objednávky na „vybavuje sa“ a potvrdenie o akceptovaní objednávky dostáva zároveň formou emailovej správy na registračnú mailovú adresu Kupujúceho.

Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie Kupujúci.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru nesie Predajca.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru riešia Kupujúci a Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Balík bude zo strany Predajcu odoslaný v prípade Objednávky na DOBIERKU max. do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu v prípade, že Predávajúci má tovar na sklade a do termínu určeného lehotou dodania Predajcom v informáciách pri výrobku v prípade, že Predajca výrobok nemá na sklade a zaslaniu výrobku predchádza jeho výroba. Predávajúci je povinný uviesť pri produkte, či ho má skladom alebo určiť presnú lehotu,v ktorej je schopný výrobok poslať Kupujúcemu od momentu uzatvorenia Kúpnej zmluvy. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY v termíne určenom Slovenskou poštou alebo Kuriérom bude Balík vrátený Predajcovi a ten má právo vrátiť výrobky z Balíka do ponuky na webe origima.sk.

Kupujúci sa zaväzuje, v prípade Objednávky DOPORUČENE s Platbou vopred, uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu (od momentu akceptovania objednávky Predajcom, resp. obdržania informačného mailu o potvrdení akceptovania objednávky Predajcom – zmena statusu na „vybavuje sa“). Informácie o výške platby s poštovným, platobné údaje predajcu sú Kupujúcemu zaslané v maili po odoslaní objednávky. Variabilný symbol platby je číslom konkrétnej objednávky.

V prípade, že Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a zároveň nevyrozumie Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, má Predajca možnosť stornovať Objednávku a vrátiť objednané výrobky do svojej ponuky na origima.sk. Predajca je pred týmto krokom povinný informovať Kupujúceho prostredníctvom internej Pošty o stornovaní Objednávky. Predajca po akceptovaní objednávky vie objednávku stornovať len požiadaním o jej zrušenie u admina origima.sk. Pri konkrétnej Zákazke má Predajca vždy možnosť kontaktovať origimu. Do správy uvedie dôvod stornovania zákazky a administrátor stránky následne objednávku uvedie do statusu zrušená/stornovaná.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že objednaný Balík bude zo strany Predajcu distribuovaný až po uhradení Platby vopred na účet Predajcu jedným z možných spôsobov Platby vopred, ktoré Predajca ponúka (napríklad bankový prevod na účet).

Predajca je povinný zaslať objednaný Balík max. do 7 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred v prípade,že má tovar na sklade alebo do termínu určeného lehotou dodania Predajcom v čase akceptovania predmetnej objednávky. Predávajúci je povinný uviesť pri produkte, či ho má skladom alebo určiť lehotu,v ktorej je schopný výrobok poslať Kupujúcemu.

V prípade, že Predajca Objednávku nedodá v stanovenom čase (max. 7 kalendárnych dní,ak má tovar uvedený ako skladom resp. lehoty ním určenej od potvrdenia Objednávky prostredníctvom DOBIERKY alebo max. 7 kalendárnych dní, ak má tovar uvedený ako skladom resp. lehoty ním určenej od obdržania Platby vopred) alebo v prípade, že Objednávku dodá nekompletnú, či nezodpovedajúcu avizovanej kvalite, má Kupujúci okrem reklamácie možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním sa Predajcu aj prostredníctvom Hodnotenia nákupu. Odkaz na stránku hodnotenia konkrétneho nákupu príde Kupujúcemu na registračný mail 2 dni po potvrdení odoslania zásielky Predajcom. Hodnotenie prebieha formou prisudzovania počtu hviezdičiek (1-5 ... jedna hviezdička pre najnižšiu spokojnosť s nákupom a 5 hviezdičiek za maximálnu spokojnosť). Hodnotenie nákupu sa delí na 3 časti - komunikácia s Predajcom, kvalita dodaného tovaru a spokojnosť s doručením. origima.sk má na základe opakovaných záporných hodnotení, opakovaného stornovania objednávok zo strany Predajcu a po prešetrení histórie komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim, možnosť deaktivovať profil Predajcu.

Termíny pre distribúciu Objednávok sú hraničné, zvyčajne Predajca zasiela tovar hneď po potvrdení Objednávky. V prípade, že Kupujúci požaduje tovar do určitej doby, je povinný odkomunikovať túto požiadavku s Predajcom a požiadať o prednostné vybavenie prostredníctvom internej Pošty.

origima.sk nezodpovedá za vybavenie Objednávky prednostne v prípade, ak Kupujúci požaduje tovar do určitého termínu.

origima.sk žiadnym spôsobom nezodpovedá za zrealizovanie alebo nezrealizovanie platby zo strany Kupujúceho.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za Balík, distribúcie Balíka, problémov s dodaním Balíka alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) má Kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na Predajcu prostredníctvom internej Pošty alebo na priamo na Predajcu.

Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim, či už o platbe za Objednávku, o jej distribúcii prebieha výhradne na webe www.origima.sk, v rámci sekcie Pošta - na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha súkromne medzi Kupujúcim a Predajcom a nezobrazuje sa všetkým užívateľom origima.sk. origima.sk ako správca webu má prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.

Kupujúci a Predajca nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo origima.sk.


4. Platba za tovar a dodanie tovaru

spôsob distribúcie tovaru:
Každý Predajca poskytuje osobitné možnosti distribúcie produktov z daných možností distribúcie na origima.sk.

Predávajúci na origima.sk poskytujú 3 možnosti distribúcie Produktov:

DISTRIBÚCIA CEZ SLOVENSKÚ POŠTU (1. distribúcia dobierkou - platba za tovar pri jeho prevzatí, 2. distribúcia doporučenej zásielky, ktorá bola uhradená vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predajcu)

KURIÉRSKA SLUŽBA (distribúcia prebieha kuriérskou službou, ktorú si zvolí daný Predajca a za podmienok, aké sú pri konkrétnej distribúcii medzi Predajcom a Kupujúcim dohovorené, platba za tento typ distribúcie môže byť podľa rozhodnutia Predajcu: 1. platba za tovar pri jeho prevzatí - dobierka, 2. platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predajcu pri doporučenej zásielke).

Ceny produktov v Galériách Predávajúcich na origima.sk sú uvedené bez poštovného. Poštovné je upresnené v popise produktu – vo veľkom detaile výrobku.

Kupujúci na origima.sk môže využiť nasledovné možnosti platby:

DOBIERKA (platba pri prevzatí tovaru - distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, prípadne kuriérom)

PLATBA VOPRED (bankový prevod alebo vklad na účet Predajcu, distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, prípadne kuriérom)

V prípade Platby vopred sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet Predajcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Keď Predajca zaregistruje úhradu tovaru Kupujúcim na účet Predajcu, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho uvedením predmetnej objednávky do statusu „zaplatená“. Predajca následne pripraví tovar na odoslanie. Po zaslaní objednaného tovaru, uvedie predmetnú objednávku do statusu „vybavená“ a tým sa objednávka uzatvorí ako kompletná. 2 dni po uzatvorení objednávky príde Kupujúcemu aj Predajcovi na registračný mail hodnotiaci link, na ktorom majú možnosť vyjadriť úroveň svojej spokojnosti s priebehom celého procesu nákupu.

origima.sk. nezodpovedá za zrealizovanie alebo nezrealizovanie platby, za chybné uvedenie čísla účtu zo strany Predajcu, ani za oneskorené pripísanie úhrady na účet Predajcu.

Po uzatvorení kúpnej zmluvy – akceptovaní objednávky Predajcom, je tento povinný tovar v prípade, že je Balík odosielaný na DOBIERKU a tovar má predajca na sklade, max. do 7 pracovných dní odoslať poštou alebo kuriérom (o presnom dátume odoslania rozhoduje dátum na obálke). Ak nemá Predajca tovar na sklade, je povinný odoslať objednaný tovar na DOBIERKU do tejto lehoty uvedenej v detaile výrobku, ktorá začína plynúť od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy – akceptovania objednávky. Peniaze za dobierku obdrží Predajca prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. Kuriérskej spoločnosti.

V prípade, že si Kupujúci DOBIERKU nevyzdvihne v termíne určenom Slovenskou poštou, bude Balík zaslaný naspäť Predajcovi a ten má právo vrátiť výrobky z Balíka do svojej ponuky na origima.sk.

V prípade, že je Balík distribuovaný DOPORUČENE poštou alebo kuriérom bez dobierky, Kupujúci dostáva v maile všetky informácie k Platbe vopred, ktoré poskytol konkrétny Predajca. Bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predajcu prevedie/vloží konkrétnu uvedenú sumu za Balík spolu s poštovným a do platby je povinný uviesť číslo objednávky ako variabilný symbol pre konkrétnu platbu za konkrétny Balík.

V prípade Platby vopred sa Kupujúci zaväzuje uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu – akceptovania objednávky .

V prípade, že Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a nevyrozumie Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, má Predajca právo stornovať Objednávku a vrátiť objednané Výrobky medzi nepredané do svojej ponuky na webe origima.sk. Predajca je pred týmto krokom povinný informovať Kupujúceho prostredníctvom Internej pošty o stornovaní Objednávky. Predajca o storno objednávky v tomto bode procesu objednávky, musí požiadať prevádzkovateľa stránky na kontakt@origima.sk.

Predajca je povinný zaslať objednaný tovar max. do 7 pracovných dní od obdržania Platby vopred.

V prípade, že Predajca nedodá Balík v stanovenom čase (max. 7 kalendárnych dní od potvrdenia Zákazky prostredníctvom DOBIERKY alebo max. 7 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred) alebo v prípade, že Balík dodá nekompletný, či nezodpovedajúci avizovanej kvalite, má Kupujúci možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním sa Predajcu prostredníctvom Hodnotenia nákupu. Odkaz na stránku hodnotenia konkrétneho nákupu mu príde internou poštou 2 dni po potvrdení odoslania zásielky Predajcom. Hodnotenie prebieha formou prisudzovania počtu hviezdičiek (1-5 ... jedna hviezdička pre najnižšiu spokojnosť s nákupom a 5 hviezdičiek za maximálnu spokojnosť). Hodnotenie nákupu sa delí na 3 časti - komunikácia s Predajcom, kvalita produktu a spokojnosť s doručením. origima.sk má na základe opakovaných záporných hodnotení, opakovaného stornovania objednávok zo strany Predajcu a po prešetrení histórie komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim, možnosť deaktivovať profil takéhoto Predajcu.

V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za proces platby a následnej distribúcie Balíkov výhradne na vzťah Kupujúci – Predávajúci.

origima.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za platbu tovaru zo strany Kupujúcich, ani za jeho distribúciu zo strany Predávajúcich.

Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie Kupujúci.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru nesie Predajca.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za Balík, distribúcie Balíka, problémov s dodaním Balíka alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) má Kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na Predajcu prostredníctvom internej Pošty.

Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim, či už o platbe za Objednávku, o jej distribúcii prebieha výhradne na webe www.origima.sk, v rámci Internej pošty. Táto komunikácia prebieha súkromne medzi Kupujúcim a Predajcom a nezobrazuje sa všetkým užívateľom origima.sk. origima.sk ako správca webu má prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.

Kupujúci a Predajca nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo origima.sk.

Počas expedovania Produktu Kupujúcemu, sa Predajca zaväzuje nevkladať žiadnu reklamu pre seba alebo kohokoľvek iného v akejkoľvek forme (napríklad: odkaz, brožúrka, prospekt, samolepky, samolepiace štítky...). Údaje Kupujúceho musia byť použité jedine pre potreby zrealizovania objednávky a zákonných povinností, ktoré sa k tomu viažu. Akékoľvek iné využitie, prenajímanie, predaj, opätovný predaj alebo kopírovanie zo strany Predajcu sú výslovne zakázané.

 

5. Provízny systém

Za poskytnutie priestoru na prezentáciu Predajcu a servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou si origima.sk nárokuje Províziu vo výške 10% z ceny každého predaného výrobku, s ktorou Predajca týmto súhlasí.

Predajca berie na vedomie, že cena každého výrobku, ktorý prezentuje na webe origima.sk Kupujúcim je plná cena, tj. cena bez Provízie, ktorú si nárokuje origima.sk za sprostredkovanie obchodu. V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predajcom a Kupujúcim si origima.sk nárokuje Províziu vo výške 10% z ceny výrobku bez poštovného.

K nárokovaniu Provízie z tejto ceny za sprostredkovanie obchodu na origima.sk dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Provízia nie je odpočítavaná z ceny jednotlivých predaných výrobkov priebežne. Kupujúci nakupujú na origima.sk za plné ceny a tieto ceny uhrádzajú Predajcom jedným zo zvolených spôsobov platby. Origima.sk si províziu nárokuje automaticky z ceny každého predaného výrobku po Uzatvorení obchodu.

Provízie za jednotlivé výrobky Predajcu na origima.sk sú priebežne zrátavané a na konci mesiaca je Predajcovi vystavená faktúra, ktorá obsahuje položku „podiel z predaja“, ktorý predstavuje súčet provízii za výrobky predané Predajcom na portáli origima za uplynulý mesiac. Faktúry s Províziami má Predajca možnosť priebežne sledovať na webe origima.sk vo Svojom profile v sekcii Môj predaj - Faktúry, ktorej obsah je prístupný iba konkrétnemu Predajcovi po prihlásení na portál origima.sk.

Provízie sú fakturované hromadne, raz za mesiac k určenému dátumu fakturácie. Faktúra je Predajcovi zasielaná vždy raz mesačne mailom. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej oficiálneho vystavenia v systéme a automatického zaslania na mail Predajcovi. Faktúru je možné splatiť buď prevodom na účet origima.sk alebo poštovou poukážkou.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má origima.sk právo zrušiť zmluvnú spoluprácu s Predajcom, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia týchto Podmienok používania origima.sk.

Predajca berie na vedomie, že Uzatvorením obchodu bola prevádzkovateľovi origima.sk zarátaná Provízia za sprostredkovanie obchodu a storno Objednávky zo strany Kupujúceho alebo Predajcu v ktorejkoľvek fáze obchodu, či už pred a alebo po zaplatení sumy za tovar, na tejto skutočnosti nič nemení. Predajca má

Rovnako v prípade sporu medzi Predajcom a Kupujúcim nemá Predajca nárok na vrátenie Provízie.

Predajca má v prípade storna Objednávky alebo sporu s Kupujúcim možnosť vo výnimočných prípadoch požiadať origima.sk o prešetrenie priebehu komunikácie obchodu. Origima.sk môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Predajcom a Kupujúcim priznať vrátenie provízie. Toto vrátenie je uskutočnené vždy až v rámci najbližšej mesačnej fakturácie formou odpočtu z faktúry.6.Odstúpenie od zmluvy na diaľku, vrátenie tovaru a reklamácie

6.1 Stornovanie objednávky

Kupujúci má možnosť odoslanú objednávku stornovať zaslaním správy Predajcovi Internou poštou. Pre zrušenie konkrétnej objednávky, ktorá ešte nebola potvrdená zo strany Predajcu, je potrebné čo najskôr kontaktovať konkrétneho Predajcu so žiadosťou o zrušenie Objednávky prostredníctvom Internej pošty na origima.sk.

Každý Kupujúci má rovnako právo stornovať Objednávku prostredníctvom kontaktovania konkrétneho Predajcu v rámci Internej pošty na origima.sk v prípade, že Objednávka už bola Predajcom potvrdená, ale Platba vopred za Objednávky ešte nebola uhradená v dohovorenej hraničnej lehote 7 kalendárnych dní.

V prípade, že Kupujúci chce stornovať Objednávku po uhradení Platby vopred, ale ešte pred dodaním tovaru, je povinný čo najskôr kontaktovať konkrétneho Predajcu prostredníctvom Internej Pošty na origima.sk a dohodnúť si možnosti stornovania Objednávky. Origima.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za vrátenie peňazí v prípade stornovania zaplatenej Objednávky zo strany Kupujúceho. Vrátenie peňazí je v tomto prípade potrebné žiadať od konkrétneho Predajcu.

Ak Kupujúci chce stornovať Objednávku po dodaní tovaru, je potrebné sa obrátiť na konkrétneho Predajcu prostredníctvom Internej pošty na origima.sk a ďalší postup v tejto záležitosti je výhradne vecou dohody medzi konkrétnym Kupujúcim a Predajcom.

origima.sk nezodpovedá za vrátenie peňazí pri stornovaní Objednávky zo strany Kupujúceho a taktiež nezodpovedá za postup pri vybavovaní storna Objednávky u konkrétneho Predajcu.
Po obdržaní objednaného tovaru, má Kupujúci možnosť Internou poštou origima.sk Predajcovi oznámiť, že doručený tovar je súlade s objednávkou. V opačnom prípade predloží reklamáciu.


6.2 Vrátenie tovaru

sedemdňová lehota na vrátenie tovaru bez udania dôvodu
Podľa právnych predpisov EÚ máte právo na zrušenie objednávky do siedmich pracovných dní.
Táto sedemdňová lehota na rozmyslenie začína odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Svoju objednávku môžete v rámci tejto lehoty zrušiť bez udania dôvodu, napr. aj vtedy, keď ste si kúpu rozmysleli.

Predajca vám musí peniaze vrátiť do 30 dní vrátane nákladov na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru.

Toto pravidlo platí vždy, keď si tovar kupujete mimo obchodu – napríklad cez telefón, fax, internet alebo katalóg.
Náklady na vrátenie tovaru predajcovi však znáša spotrebiteľ.
Sedemdňová lehota na rozmyslenie sa neuplatňuje na:

 • kúpu cestovných lístkov, ubytovania, dovoleniek,

 • kúpu jedla a nápojov (v prípade pravidelných dodávok, napr. z mliekarne, obchodu s potravinami atď.).

Ak si tovar kupujete od súkromnej osoby, na predaj sa nevzťahujú rovnaké právne predpisy o ochrane spotrebiteľa. V takomto prípade nemáte právny nárok na sedemdňovú lehotu na rozmyslenie.6.3 Reklamácia

Oprava, výmena tovaru, vrátenie peňazí
Pri nákupe v internetovom obchode v rámci EÚ máte počas prvých dvoch rokov právo žiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru, ak sa na ňom vyskytne chyba alebo nezodpovedá opisu, t. j. máte rovnaké práva ako pri nákupe v kamennom obchode.
Ak tovar nie je možné opraviť alebo vymeniť v primeranom čase alebo primeraným spôsobom, môžete požiadať o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny alebo zľavu.

Reklamácia v prípade nedoručenia
Podľa právnych predpisov EÚ vám musí byť tovar objednaný cez internet doručený do 30 dní od zadania objednávky, ak ste sa s predajcom nedohodli inak.
Ak výrobok, ktorý ste zaplatili, nie je k dispozícii, predajca
je povinný vás o tejto skutočnosti informovať a do 30 dní vám musí vrátiť peniaze.

Odmietnutie predaja
Internetové obchody v EÚ nemôžu odmietnuť predaj zákazníkom z iného členského štátu EÚ. Takýto postup je nezákonný.
7. Hodnotenie nákupu Kupujúcim a Predajcom

Hodnotenie nákupu Kupujúcim sa realizuje nástrojom , ktorý dáva Kupujúcemu k dispozícii origima.sk. 2 dni po potvrdení odoslania Zásielky objednaného tovaru zo strany Predajcu, dostane Kupujúci na svoj registračný mail link na stránku hodnotenia nákupu. Tu má možnosť ohodnotiť 1,2,3,4 alebo 5 - timi hviezdičkami (1 hviezdička vyjadruje najnižšiu spokojnosť... 5 hviezdičiek najvyššiu) postupne:

- komunikáciu s Predajcom
- kvalitu dodaného výrobku
- dodanie zásielky (kvalitu balenia, dodržanie lehoty...)

Kupujúci má možnosť vyjadriť svoj názor na Predajcu aj prostredníctvom komentáru pod Profilom Predávajúceho, rovnako ako pod detailom Výrobku, ktorý si od Predajcu objednal.

Hodnotenie spoľahlivosti Kupujúceho Predajcom sa realizuje nástrojom , ktorý dáva Predajcovi k dispozícii origima.sk. 2 dni po potvrdení odoslania Zásielky objednaného tovaru zo strany Predajcu, dostane Predajca na svoj registračný mail link na stránku, kde môže Kupujúceho ohodnotiť. Tu má možnosť ohodnotiť 1,2,3,4 alebo 5 - timi hviezdičkami (1 hviezdička vyjadruje najnižšiu spokojnosť... 5 hviezdičiek najvyššiu):

- spoľahlivosť Kupujúceho (predovšetkým či zásielku prevzal,úroveň jeho komunikácie, lehotu splatenia faktúry...)

Hodnotenia a komentáre musia byť objektívne a čestné a nesmú obsahovať žiaden prvok prirovnateľný k nadávke alebo ohováraniu alebo k inému hanlivému označeniu alebo k označeniu v rozpore s dobrými mravmi. Origima si vyhradzuje právo odstrániť akékoľvek hodnotenie či kometár, ktoré by nespĺňali tieto pravidlá.
ČLÁNOK V
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA FÓRA

Fórum je miestom pre diskusiu, ktoré Vám umožňuje zdieľať názory a informácie na Vami založené témy-otázky z oblasti interiéru, exteriéru, nábytku, stavby podľa stanovených pravidiel používania Fóra.

Každý Užívateľ môže vo Fóre čítať a vyhľadávať rady, tipy a informácie a nahlasovať nevhodné či nesúvisiace príspevky prostredníctvom tlačidla „Nahlásiť adminovi“, ktoré sa nachádza pri každom príspevku. Prihlásený Užívateľ môže okrem toho aj zadávať otázky - témy a príspevky, odpovedať a reagovať na ne i na príspevky iných používateľov. Ďalej môže prihlásený Užívateľ hodnotiť príspevky prostredníctvom tlačidla „Páči sa mi“, ktoré sa nachádza pri každom príspevku. Ak si v Profile v sekcii Moje konto – Základné nastavenia zaškrtne pre Newsletter aj možnosť „reakcie na moje témy a príspevky vo Fóre“, bude prostredníctvom mailu okamžite informovaný o nových reakciách na svoj príspevok či odpovediach na tému, ktorú založil. Registrácia a prihlásenie je zadarmo.

Zverejnením rozličných Vašich príspevkov (ďalej označované len ako „Príspevky“), postupujete výslovne a bezplatne prevádzkovateľovi Origima.sk všetky na ne sa vzťahujúce práva duševného vlastníctva a hlavne právo na reprodukovanie, zobrazenie, úpravu, na akomkoľvek nosiči a v akomkoľvek k dnešnému dňu známom alebo neznámom formáte, pre celý svet a v zákonnej dĺžke trvania ochrany autorských práv.

Origima.sk sa zaväzuje čo najcitlivejšie sa postarať o Príspevky, ale nie je v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek ich sfalšovanie. Origima.sk sa zároveň zaväzuje reprodukovať Príspevky so zmieneným pseudonymom ich autora, tak ako si ho tento určil.

6.2 Užívateľ je plne zodpovedný za Príspevky, ktoré v tomto Fóre uverejňuje.

Origima následne nezodpovedá za nezákonný charakter a obsah Príspevkov. Obsah Príspevku sa považuje za názor autora. Origima nezodpovedá za akýkoľvek postih a/alebo žalobu podanú akoukoľvek osobou súvisiace s šírením Príspevkov na webe origima.sk. Uverejnením Príspevku/Príspevkov beriete na seba záväzky a platby, ktoré by boli viazané či reklamované v súvislosti s týmito osobami z akejkoľvej príčiny či dôvodu. Origima.sk nenesie žiadnym spôsobom zodpovednosť za prípadné škody a riziká, ktoré používateľovi vznikli používaním stránok Fóra a zverejnených rád.

Užívateľ sa zaväzuje rešpektovať etické princípy vymenované nižšie bez toho, aby boli pre neho obmedzujúce:

- Príspevky nesmú poškodzovať či byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky , verejným poriadkom, s dobrými mravmi ani šíriť rasovú či náboženskú neznášanlivosť podľa § 196 - 198 a zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestného zákona) v platnom znení.

- Príspevky nesmú akýmkoľvek spôsobom poškodzovať právo na osobnú česť, dobrú povesť či právo na súkromie tretej osoby.
- Príspevky nesmú byť akýmkoľvek spôsobom očierňujúce, hanlivé, urážajúce, obscénne, násilnícke, rasistické, xenofóbne, nesmú poškodzovať reputáciu značky alebo akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby.

- Príspevky nemajú slúžiť na propagáciu politických strán či osobností.
- Príspevky nesmú byť akýmkoľvek spôsobom používané s cieľom obťažovať
- Príspevky nesmú podnecovať k nenávisti, násiliu, vražde, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii, homofóbii, nesmú obhajovať či schvaľovať vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti.
- Príspevky nesmú podnecovať k diskriminácii osoby alebo skupiny osôb z dôvodu jej príslušnosti k etniku, viere, rase alebo z dôvodu jej sexuálnej orientácie alebo jej handicapu.
- Príspevky nesmú podnecovať k spáchaniu trestného činu, priestupku alebo k teroristickému aktu.
- Príspevky nesmú niesť znaky pornografiu alebo pedofílie.
- Príspevky nesmú poškodzovať bezpečnosť alebo integritu akéhokoľvek Štátu alebo akéhokoľvej územia.
- Príspevky nesmú poškodzovať právo duševného vlastníctva akejkoľvek osoby

Užívateľ sa zaväzuje v Príspevku/Príspevkoch šíriť len také obsahy, na ktoré máte právo, na šírenie ktorých Vás ich majiteľ vyslovene splnomocnil alebo ktoré sú od akýchkoľvek práv oprostené. Pre pripomenutie, Zákon o ochrane duševného vlastníctva zakazuje akékoľvek úplné alebo čiastočné znázorňovanie alebo reprodukovanie vykonané bez súhlasu autora alebo jeho zákonných zástupcov.

Ďalej Užívateľ nesmie v žiadnom prípade ponúkať vo Fóre predaj, dar alebo výmenu kradnutého majetku alebo majetku, ktorý pochádza zo sprenevery, podvodu, zneužitia dôvery alebo z akéhokoľvek iného trestného priestupku.

Fórum nesmie byť používané s cieľom žiadať o peniaze, majetky, služby alebo o reklamu alebo šíriť či uverejňovať informácie či údaje komerčného charakteru. Vo všeobecnosti, nemôžu byť použité na obchodné účely.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude vkladať do Príspevkov adresy alebo hypertextové odkazy odkazujúce na stránky, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi a nariadeniami, stránky, ktoré poškodzujú práva tretej osoby alebo ktoré by boli v rozpore so Všeobecnými podmienkami používania Origima.sk. Odkazy na externé stránky spĺňajúce vyššie stanovené podmienky sú povolené len vtedy, ak plnia informačný účel a súvisia so zadanou otázkou alebo odpoveďou.

Nad prevádzkou a obsahom odkazov na externé internetové stránky, ktoré sú súčasťou Fóra, nemá Origima kontrolu. Pred ich navštívením by sa mal Užívateľ oboznámiť so zabezpečením osobných údajov.

Origima neakceptuje žiadnu výtržnícku online aktivitu akou je spamming, nepretržité zasielanie správ mimo tému alebo vyhlásenia podnecujúce inú osobu jednať proti pravidlám správania sa alebo zúčastňovať sa nezákonných aktivít. - Do diskusie je zakázané umiestňovať ten istý príspevok niekoľkokrát alebo umiestňovať príspevok s rovnakým obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevok s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami, hviezdičkovanie, smajlíky a podobne).. Užívatelia sa vo Fóre majú zúčastňovať na diskusii a vyjadrovať sa v nej v pozitívnom kontexte.

Je zakázané používať prezývku, ktorá by vyvolávala dojem, že sa jedná o zamestnanca spoločnosti Origima alebo administrátora Fóra.

Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti stránok Fóra, používať ich na prenos nežiaducich súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných častí a súborov týchto stránok.

Ak Užívateľ poruší tieto zásady, administrátor môže ich príspevky úplne vymazať alebo odstrániť konkrétne slová.

Origima.sk si vyhradzuje právo na odstránenie či zmenenie ktoréhokoľvek Príspevku alebo uzatvorenie ktorejkoľvek témy i bez udania dôvodu a nie je to povinná oznámiť.

Vo Fóre máte možnosť označiť zverejnenie akéhokoľvek Príspevku, o ktorom máte vedomosť, ak nesúvisí so zahájenou témou, záujmami webu Origima.sk a/alebo porušuje platné zákony a nariadenia.
Na tento účel Užívateľom slúži tlačidlo « nahlásiť adminovi », ktoré sa nachádza pri každom Príspevku vo Fóre. Užívateľ vyberie dôvod porušenia pravidiel Fóra z ponúknutých možností a môže napísať adminovi aj upresňujúcu správu k nevhodnému príspevku vpísaním do textového poľa. Nahlásiť nevhodný príspevok môže len prihlásený Užívateľ.

Origima.sk Vám doporučuje nešíriť online Vám neznámym osobám osobné informácie, ktoré sa Vás týkajú a na základe ktorých by bolo možné Vás identifikovať (poštová adresa, telefónne číslo, číslo sociálneho poistenia, kreditnej karty, číslo vodičského preukazu...) a ktoré by mohli byť použité proti Vám alebo na nezákonné alebo inak škodlivé účely.

Pravidlá Fóra sa môžu priebežne meniť. Užívateľ zverejnením svojho príspevku vyjadruje súhlas s pravidlami Fóra v čase zverejnenia príspevku.


ČLÁNOK VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webe www.origima.sk od momentu potvrdenia Podmienok používania na origima.sk, s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

Registráciou na origima.sk Kupujúci a Predávajúc bez výhrad akceptujú všetky ustanovenia "Podmienok používania" v znení platnom v deň registrácie.

Kupujúci a Predávajúci prehlasujú, že sa pred registrovaním oboznámili s týmito Podmienkami používania a že s nimi bez výhrad a pripomienok súhlasia.

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predajca a Kupujúci registráciou potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s tým, aby Predajca a sprostredkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predajcu a sprostredkovateľa, a aby ich spracovával vo svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predajcovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Sprostredkovateľ a Predajca sa zaväzujú, že budú s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú, ktorý môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov odvolať.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi origima.sk a registrovanými Kupujúcimi alebo Predajcami, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Podmienok používania origima.sk a dohody z nich vyplývajúcej budú riešené prednostne zmierom. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde v mieste sídla odporcu.

Text všeobecných obchodných podmienok používania origima.sk ani žiadna jeho časť nesmie byť akýmkoľvek spôsobom kopírovaná, publikovaná či inak šírená bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

Je zakázané akékoľvek kopírovanie a distribúcia celku alebo častí prvkov a informácií tohoto webu ( textov, lôg, obrázkov, zvukových prvkov, grafickej charty, všeobecnej štruktúry webu, bázy údajov...) bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa webu.

 

Prevádzkovateľ:
Ing.arch. Ivana Thomková – ateliér IMA
S.H.Vajanského 27
940 01 Nové Zámky
IČO: 44672934
DIČ: 1080387066
mobil : 0907/093 893
mail : kontakt@origima.sk